Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
 • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
 • Datoteka oddanega prispevka je v formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF ali WordPerfect dokumenta.
 • Kjer je možno, so objavljene URL povezave do literature.
 • Besedilo ima enojni razmak; uporabljena pisava je velikosti 12 točk; za poudarjene besede uporabite stil poševno, podčrtano le za URL povezave; in vse ilustracije, slike in tabele so na pravih mestih v besedilu, namesto na kupu na koncu besedila.
 • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje.

Prispevki

[uredniška politika rubrike]

Splošno

Dodano splošno nekaj

Izjava o zasebnosti

Pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov v EU (GDPR)

Pri delu z osebnimi podatki upoštevamo naslednja splošna pravila:

 • Podatke obdelujemo pravilno in zakonito
 • Podatke obdelujemo le za specifične, znane in zakonite namene
 • Obdelava podatkov je primerno obširna in relevantna svojemu namenu
 • Podatki so točni in posodobljeni
 • Podatkov ne shranjujemo dalj, kot bi bilo potrebno
 • Podatke shranjujemo v skladu s posameznikovo privolitvijo in pravicami
 • Podatki so varno shranjeni
 • Podatkov ne prenašamo v države izven Evropskega gospodarskega prostora (EEA)

Vsa vprašanja ali pritožbe glede varovanja vaših podatkov lahko naslovite na info@zpsih.si.

Elektronski naslovi

V kolikor ste nam zaupali vaš elektronski naslov, ga bomo uporabljali le za komunikacijo z vami glede obveščanja o zadevah Združenja psihiatrov, v obliki skupnih ali posamičnih elektronskih sporočil.

Elektronskih naslovov ne posredujemo drugim osebam ali organizacijam. Shranjeni so lokalno.

Zahtevo za izbris vaših podatkov lahko posredujete na naslov info@zpsih.si.

Poštni naslovi

V kolikor ste nam zaupali vaš poštni naslov, ga bomo uporabljali le za komunikacijo z vami glede obveščanja o zadevah Združenja psihiatrov, v obliki skupnih sporočil.

Poštnih naslovov ne posredujemo drugim osebam ali organizacijam. Shranjeni so lokalno.

Zahtevo za izbris vaših podatkov lahko posredujete po elektronski pošti na naslov info@zpsih.si ali po običajni pošti na naslov:

Združenje psihiatrov SZD
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Tajništvo CKP-EIPT
Chengdujska 45
1260 Ljubljana